प्रमुख संपर्क

S. No.

Name

Department

Contact-1

Contact-2

Email

1.

श्री. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री)

सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधी व न्याय, बंदरे, पर्यटन, माहिती व जनसंपर्क, माजी सैनिकांचे कल्याण, राजशिष्टाचार, रोजगार व स्वयंरोजगार, आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा विषय

०२२-२२०२५२२२, २२०२५१५१

२३६३४९५०, २३६३०४०८, २३६२१३१३, २३६३४१३१, २३६९९५९५

[email protected]

2.

श्री.एकनाथराव गणपतराव खडसे

महसूल, पुनर्वसन व मदत कार्य, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ, कृषी आणि फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्यव्यवसाय, राज्य उत्पादन शुल्क

०२२-२२०२५०१४, २२०२२४०१

०२२-२२०२५०१४, २२०२२४०१

[email protected]

3.

श्री.सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार

वित्त आणि नियोजन, वने

०२२-२२८४३६५७, २२८४३६४७

 

[email protected]

4.

श्री.विनोद श्रीधर तावडे

शालेय शिक्षण, क्रीडा आणि युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैदयकीय शिक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्य

०२२-२२०२९७४२, २२०२७१७४, २२८३४९२६, २२८३४९३५

 

[email protected]

5.

श्री.प्रकाश मंचूभाई मेहता

गृहनिर्माण, खनिकर्म, कामगार

०२२-२२०२४८३२, २२०२६६५८

२३६१८६८६, २३६१८५८५

[email protected]

6.

श्री. चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटील

सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

०२२-२२८७१४४०, २२८७५४४१

२२०४६६३२, २२०४७३१२

[email protected]

7.

श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे

ग्रामविकास आणि जल संधारण,रोजगार हमी योजना, महिला व बाल कल्याण

०२२-२२०२५०५१, २२०२३८५८, २२८३३१३३

२३५१५८८९, २३५२४६६४

[email protected]

8.

श्री. विष्णु रामा सावरा

आदिवासी विकास

०२२-२२०२४९५०, २२०२५३६०

२३६३३१९०, २३६३०३४४

[email protected]

9.

श्री.गिरीष भालचंद्र बापट

अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये

०२२-२२०२५३००, २२०२४६८८

२३६४६६१२, २३६४६६१३

[email protected]

10.

श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन

जलसंपदा

०२२-२२८४२७२०, २२८४२७९१

२३६३४६६९, २३६३००९६

[email protected]

11.

श्री. दिवाकर नारायण रावते

परिवहन

०२२-२२०२४७००, २२०२५७३६

२३६८६२३२

[email protected]

12.

श्री. सुभाष राजाराम देसाई

उद्योग

०२२-२२०२५२५०, २२०२५३६२

२३६३७४९१, २३६३१५०५, २३६७६९५१, २२६८५५०१, २३६९११५५

[email protected]

13.

श्री. रामदास गंगाराम कदम

पर्यावरण

०२२-२२८८५१०४, २२०४२८१०

२३६१०९२५, २३६१०९७६

[email protected]

14.

श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमासह)

०२२-२२८८६१८८, २२८८६०९३

२३६३०६०९, २३६३०२८६

[email protected]

15.

श्री. चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे

ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा

०२२-२२०२४५९२, २२०२५३०८

२३६३२०४५, २३६३४३४४

[email protected]

16.

श्री. बबनराव दत्ताराव लोणीकर

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता

०२२-२२८७१४४०, २२८७५४४१

२३६१९९७७, २३६१९९८८

[email protected]

17.

डॉ. दिपक रामचंद्र सावंत

सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण

०२२-२२०२३९९२, २२०२२१००

२३६४५५५५, २३६७७०००

[email protected]

18.

श्री. राजकुमार सुदाम बडोले

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य

०२२-२२०२५२५१, २२०२८६६०

२३६९७२७८, २३६३३६५९

[email protected]